Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA

DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

 NA MIESIĄC STYCZEŃ 2015

Grupa „DOMISIE”

1.Mierzymy czas

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich,
 • Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu,
 • Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu,
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku,
 • Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych,
 • Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil,
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych

2.Wszędzie biało

 • Dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu,
 • Poznawanie sposobów chronienia się przed zimnym wiatrem,
 • Zwracanie uwagi na potrzebę ubierania się w zależności od pogody,
 • Wzbogacanie słownictwa poprzez szerszy zakres skojarzeń,
 • Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu i do celu i umiejętności planowania działań, rozwijanie zainteresowań badawczych.

  3.Zawsze pamiętam o Babci i Dziadku

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny,
 • Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji,
 • Rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych,
 • Kształcenie gotowości do niesienia pomocy i respektowania prawa do wypoczynku najbliższych,
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – budowania dialogu, wywiadu, rozmowy,
 • Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych

4.Dokarmiamy zwierzęta.

 • Zachęcanie do dokarmiania ptaków. Zapoznanie z wyglądem ptasich śladów. Budzenie zainteresowania zwierzętami,
 • Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce,
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami
 • Zachęcanie do dokarmiania zwierząt
Kategoria: Praca w grupach