Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc:

czerwiec

Słoneczka

 

Tematyka miesiąca: 

 1. Na moim podwórku
 2. Wybrać zawód- trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa
 3. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?
 4. Nadchodzą wakacje

Osiągnięcia:

 • Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie, zabawa różnymi źródłami ognia które mogą być przyczyną pożaru, rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenie z nimi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów
 • Bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw
 • Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;
 • Kształtowanie szacunku do pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwiania życia rodzinnego;
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola- podstawowe czynności;
 • Stworzenie okazji do nabywania doświadczenia w mówieniu i byciu słuchanym;
 • Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne;
 • Dostarczanie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.
 • Stworzenie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi zbliżających się wakacji- mówienie o swoich marzeniach;
 • Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.
 • Jesteśmy Polakami, rozwijanie poczucia przynależności narodowej- poznawanie ważniejszych rejonów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych
 • Nasz kontakt z techniką, środki transportu- poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 • Nasze bezpieczeństwo na co dzień- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
Kategoria: Praca w grupach