Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc: wrzesień

Słoneczka

 

Tematyka miesiąca: 

 1. Już w przedszkolu
 2. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas
 3. W moim domu nie nudzi się nikomu
 4. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
 5. Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Osiągnięcia:

 • Poznawanie i przypomnienie imion kolegów
 • Przypomnienie reguł i zasad regulujących współżycie w grupie
 • Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z Kajtkiem (bohaterem „Książki pięciolatka”);
 • Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości;
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;
 • Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;
 • Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;
 • Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;
 • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.
 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;
 • Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);
 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;
 • Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;
 • Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci
Kategoria: Praca w grupach