Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Grupa 3,4,5-latki

„Domisie”

  

Założenia programowe na miesiąc

WRZESIEŃ:

 

Treści programowe:

 

 1. Już w przedszkolu
 2. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas
 3. W moim domu nie nudzi się nikomu
 4. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
 5. Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 • Poznawanie i przypomnienie imion kolegów
 • Przypomnienie reguł i zasad regulujących współżycie w grupie
 • Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości;
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
 • Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);
 • Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;
 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;
 • Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

 

Kategoria: Praca w grupach