Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  

Tematyka miesiąca:  

 1. Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat
 2. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie świat
 3. Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór
 4. Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.
 • Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo- skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 • Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.
 • Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.
 • Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
 • Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.
 • Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.
 • Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.
 • Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.
 • Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.
 • Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.
 • Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.
 • Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów).
 • Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.
 • Przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie współpracy ręki i oka.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki.
Kategoria: Praca w grupach