Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 na miesiąc listopad w grupie „Żabki“

Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.

Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.

Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci

Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.

Budowanie prostych konstrukcji latających.

Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych.

Bogacenie czynnego słownika dzieci

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

Wzmocnienie więzi emocjonalnej z dziećmi, rodzicami i nauczycielem.

Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.

Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.

Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.

Doskonalenie znajomości kolorów i barw.

Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.

Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.

Wdrażanie do konieczności dbania o czyste powietrze.

Kategoria: Praca w grupach