Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

 NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018/2019

Grupa DOMISIE

4,5 i 6 latki

 

-wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały

-wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu

-doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych

-nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)

-wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka)

-kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim

-budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną

-budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze

-rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób

-wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań

-zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d”

-wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

-wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)

-budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół)

-zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji

-kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

-doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania

-poznanie obrazu graficznego liczby 8

-doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak)

-doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8

-doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)

-dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

-doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek przy różnych okazjach

-rozwijanie umiejętności budowania, montowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów wymagających trwałego łączenia

-kształtowanie postawy prezawodowej

-kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”

-kształtowanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy na tematy bliskie dzieciom

-poznanie drukowanej i pisanej litery „y”

-rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych

-kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania prób pisania i kreślenia znaków literopodobnych

-rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy, nawiązywanie dobrych i szczęśliwych relacji z innymi ludźmi

-wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób

-wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej

-kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do możliwości dziecka

-rozwijanie współczucia i empatii – uwrażliwienie na potrzeby ludzi i zwierząt

-poznanie wartości moralnych: dobroci, miłości, skromności, pomagania innym oraz uczuć: wstydu, zażenowania

-kształtowanie umiejętności zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy i urazy

-kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)

-rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie

-doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz na kartce

-wdrażanie do czytania globalnego

-doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania

-dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, nazwy ptaków, które dokarmiamy zimą)

-doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszy

Kategoria: Praca w grupach