Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

GRUDZIEŃ

 

GRUPA 4 LATKI   „WIEWIÓRKI”

 

Dziecko:

 • Jest wrażliwe na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu,
 • Doskonali umiejętność wypowiedzi oraz bogaci słownik czynny,
 • Wzbogaca wiedzę przez przeprowadzanie doświadczeń i zabaw badawczych,
 • Poznaje wybrane utwory literatury dla dzieci,
 • Tworzy prace plastyczne inspirowane słowem mówionym, 
 • Rozwija poczucie odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu,
 • Pogłębia uczucie przywiązania do rodziny, potrzebę niesienia pomocy na miarę możliwości,
 • Wielozmysłowo poznaje otaczający świat za pomocą węchu i dotyku,
 • Doskonali wypowiedzi ustne, prezentuje własne doświadczenia i własny punkt widzenia,
 • Angażuje się w czynności prospołeczne,
 • Poznaje tradycję świąt Bożego Narodzenia,
 • Jest wdrażane do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, bierze czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali,
 • Integruje się z dziećmi oraz ich rodzinami przez uczestnictwo w uroczystości grupowej,
 • Potrafi określić ulubione czynności i swoje mocne strony,
 • Wie, że powietrze jest wszechobecne i niezbędne do życia, a jego czystość jest źródłem zdrowia,
 • Ma świadomość wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin,
 • Potrafi określić przyczyny powstawania różnych dymów,
 • Wie, w jakich miejscach może być narażone na kontakt z dymem, 
 • Potrafi określić sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza.