Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA

miesiąc KWIECIEŃ 2019

GRUPA 4,5,6 l”DOMISIE”

  1. Witaj Wiosno!

-wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego

– wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu różnorodnych poleceń, w tym ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych

-doskonalenie sprawności manualnej

– używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania

-wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć, do kończenia pracy w wyznaczonym czasie

-wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków

-kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności za wykonaną pracę, szanowanie wytworów pracy

-kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji – nazywanie, rozróżnianie i klasyfikowanie figur geometrycznych według cech określonych kartami kodowymi

-rozwijanie sprawności: dodawania i odejmowania w zakresie 16, porównywania, układania prostych działań matematycznych z użyciem znaków: „+”, „–”, „=”

  1. Ach, ta pogoda!

-kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

-rozwijanie sprawności ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w różnych formach aktywności

-doskonalenie małej motoryki• kształtowanie czynności samoobsługowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, dobieraniu ubioru do pogody, sprzątaniu własnego miejsca pracy

-budowanie atmosfery sprzyjającej zgodnej zabawie – przypomnienie kodeksu grupowego wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych ludzi

-wyrażanie swoich emocji w społecznie akceptowany sposóbrozwijanie myślenia, analizy, syntezy, wnioskowania, formułowania myśli w formie zdania

-rozwijanie umiejętności kodowania informacji za pomocą symboli lub obrazków

-utrwalanie umiejętności przeliczania, porównywania, rachowania w zakresie 17

  1. Radosna Wielkanoc

-wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju

-rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne

-doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakami, nożyczkami

-inicjowanie zabaw konstrukcyjnychPrzybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu.

-Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych.

-Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań.Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt.

-Nauka deklamowania wiersza z zastosowaniem odpowiedniej modulacji głosu i intonacji.

  1. Tajemnice komputerów i robotów

-poznawanie techniki stworzonej przez człowieka ułatwiającej mu życie

-przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów

– wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działaniarozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia

– wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania programów telewizyjnych i redagowania gazetki przedszkolaka

– zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „Ż”, „ż”

– wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą

– rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

rozwijanie umiejętności czytania globalnego

  1. Co to znaczy być odkrywcą?

aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych

-pobudzanie do samodzielnego działania przez inicjowanie zabaw konstrukcyjnych

-usprawnianie motoryki małej

-wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciałaszukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażanie własnych strategii ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników odczuwanie i wyjaśnianie swojej przynależności do różnych grup

-ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie, pracach użytecznychwyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

-rozpoznawanie poznanych liter

– wykonywanie własnych eksperymentów językowych, nadawanie znaczenia czynnościom, nazywanie ich, tworzenie żartów językowych i sytuacyjnych, uważne słuchanie i nadawanie znaczenia

Kategoria: Praca w grupach