Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

KUBUSIE PUCHATKI”

KWIECIEŃ 2019

• Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;

• Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;

• Dbanie o zmysły  posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;

• Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;

• Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;

• Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie;

• Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;

• Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;

• Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich;

• Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;

• Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;

• Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;

• Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych;

• Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;

• Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony;

• Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia;

• Kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju – wdrażanie do poczucia odrębności narodowej;

• Zapoznanie z legendami z różnych rejonów Polski;

• Zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi oraz melodiami wybranych tańców ludowych;

• Nauka wybranego tańca ludowego;

• Rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych.

Kategoria: Praca w grupach