Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

GRUPA „WIEWIÓRKI” KWIECIEŃ

TEMATYKA:

  1. Na wsi zawsze jest wesoło tyle pól i zwierząt wkoło
  2. Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.
  3. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.
  4. Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!
  5. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

• Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;

• Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;

• Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;

• Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;

• Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

• Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;

• Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;

• Dbanie o zmysły  posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;

• Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;

• Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;

• Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

• Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej

• Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;

• Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;

• Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych

• Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;

• Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony;

• Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia;

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

• Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;

• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;

• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Kategoria: Praca w grupach