Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

KUBUSIE PUCHATKI”

MAJ 2019

• Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;

• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;

• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata;

• Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt  owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;

• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;

• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy;

• Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;

• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;

• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów;

• Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;

• Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego;

• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;

• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach;

• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;

• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;

Kategoria: Praca w grupach