Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc maj grupa „Żabki”

I. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.

• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.

• Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.

• Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.

• Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

• Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

II. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.

• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

III. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki .

• Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.

• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.

• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.

• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

IV. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.

• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.

• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

Kategoria: Praca w grupach