Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

BiedronkiMaj 2019r.

Tematyka miesiąca:

 1. Nasze ulubione książki
 2. Zawody naszych rodziców
 3. Mama jest najważniejsza
 4. Duże i małe rodziny w akcji

Osiągnięcia:

 • wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody
 • kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej
 • wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie wiosną
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „ź”, „ź”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 20
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach
 • kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej
 • rozbudzanie poczucia przynależności narodowej
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „ń”,
 • wdrażanie do czytania
 • kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad fair play podczas zabaw z elementem rywalizacji
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności
 • wdrażanie do poszanowania symboli narodowych
 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „ć”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozbudzanie zainteresowania pisaniem poznanych liter i cyfr
 • wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
 • • doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na znakach graficznych i prostych wyrazach
 • • doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery
 • • doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego – nazwy zawodów
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na liniach
 • składających się na pisanie liter
Kategoria: Praca w grupach