Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

MAJ

Grupa „Wiewiórki”

Tematyka:

  1. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.
  2. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.
  3. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.
  4. Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

• Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne.

• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.

• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola  podstawowe czynności.

• Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.

• Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

• Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt  owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt.

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.

• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci.

• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu.

• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie.

• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych.

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych  miłość.

• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

• Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych.

• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.

Kategoria: Praca w grupach