Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Założenia programowe na miesiąc
maj:

  1. Nasze ulubione książki
  2. Zawody naszych rodziców
  3. Mama jest najważniejsza
  4. Duże i małe rodziny w akcji

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
Obszar fizyczny:
• kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów
• doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysunków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów
• doskonalenie umiejętności wykonywania ćwiczeń graficznych
• wdrażanie do starannego odtwarzania kształtów i wzorów w wyznaczonych liniach
Obszar emocjonalny:
• doskonalenie umiejętności dzielenia się własnymi uczuciami, wewnętrznymi przeżyciami, kłopotami, radościami
• kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
• wdrażanie do zdolności odczytywania emocji drugiego człowieka, odwołując się do własnych doświadczeń
• kształtowanie empatii
Obszar społeczny:
• poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina
• uświadomienie sobie przez dzieci własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych
• kształcenie określonych zachowań społecznych – panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie
Obszar poznawczy:
• doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem
• wzbogacanie słownictwa o pojęcia dotyczące środowiska społecznego rodziny
• rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania rzeczy nowych
• wdrażanie do spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka
• kształcenie umiejętności wykorzystania czytania w sytuacjach zadaniowych
• kształtowanie biegłości w wykorzystywaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach typowych i nietypowych

Kategoria: Praca w grupach