Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA

miesiąc CZERWIEC 2019

GRUPA 4,5,6 l”DOMISIE”

  1. Sporty letnie

• wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo

• aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu

• rozwijanie poczucia rytmu

• rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa

• rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi

• kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym

• wdrażanie do komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy

• wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play

• używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach

• kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej

• przypomnienie i utrwalenie poznanych liter

• zapoznanie z literą „ą”

• rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab

• kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań

• kształtowanie umiejętności kodowania

• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

• rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi

  1. Wyjątkowe smaki lata

• rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych

• rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem

• wdrażanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu

• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji

• kształtowanie umiejętności odreagowania napięć

• wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin

• rozwijanie umiejętności występowania przed publicznością

• kształtowanie właściwej postawy wobec innych

• wdrażanie do samodzielności i wykonywania prac porządkowych

• rozwijanie słuchu fonematycznego

• doskonalenie sprawności manualnej

• wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka

• doskonalenie umiejętności czytania globalnego – nazwy potraw

• wdrażanie do zachować prozdrowotnych i higienicznych

• kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie porównywania zbiorów

• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

• wzbogacanie słownictwa i wiedzy o świecie

• rozwijanie zainteresowań kulinarnych

• rozwijanie wyobraźni twórczej

  1. Zwierzęta na wsi i w domu

• wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała przez poprawne wykonywanie ćwiczeń

• aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych

• ćwiczenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i konstrukcyjne

• budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt

• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji

• doskonalenie umiejętności współdziałania w pracach zespołowych

• poznanie pracy rolnika

• wdrażanie do uważnego słuchania i koncentracji uwagi

• wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie

• zapoznanie z literą „ę”

• rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab

• kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań

• rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

• ćwiczenie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia i porównywania zbiorów

• doskonalenie umiejętności dodawania

• doskonalenie pamięci słuchowej

  1. Wkrótce wakacje!

• wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych

• wdrażanie do zgodnej współpracy w zespołach

• wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie

• usprawnianie pracy analizatora słuchowego

• doskonalenie sprawności grafomotorycznej

• doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi na różne tematy

• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

• rozwijanie wrażliwości muzycznej

Kategoria: Praca w grupach