Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Grudzień 2019

Kubusie Puchatki

 

 • Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym;
 • Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu;
 • Zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce;
 • Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne;
 • Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi;
 • Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego;
 • Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny;
 • Zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych;
 • Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej;
 • Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej;
 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie;
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym;
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek;
 • Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej;
 • Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć;
 • Zapoznanie z tradycjami witania Nowego Roku;
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej;
 • Wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem;
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania;
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac.