Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ
NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019/2020
Grupa DOMISIE
5 i 6 latki
-wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały
-wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu
-doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych
-nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)
-wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka)
-kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim
-budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną
-budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze
-rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób
-wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
-zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d”
-wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
-wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)
-budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół)
-zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji
-kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
-doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
-poznanie obrazu graficznego liczby 8
-doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak)
-doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8
-doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej)
-dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
-doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek przy różnych okazjach
-rozwijanie umiejętności budowania, montowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów wymagających trwałego łączenia
-kształtowanie postawy prezawodowej
-kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”
-kształtowanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy na tematy bliskie dzieciom
-poznanie drukowanej i pisanej litery „y”
-rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych
-kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania prób pisania i kreślenia znaków literopodobnych
-rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy, nawiązywanie dobrych i szczęśliwych relacji z innymi ludźmi
-wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób
-wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej
-kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do możliwości dziecka
-rozwijanie współczucia i empatii – uwrażliwienie na potrzeby ludzi i zwierząt
-poznanie wartości moralnych: dobroci, miłości, skromności, pomagania innym oraz uczuć: wstydu, zażenowania
-kształtowanie umiejętności zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy i urazy
-kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)
-rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie
-doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz na kartce
-wdrażanie do czytania globalnego
-doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
-dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, nazwy ptaków, które dokarmiamy zimą)
-doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszy