Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA ,,WIEWIÓRKI”

STYCZEŃ 2020 r

 • Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury;
 • Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych;
 • Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką);
 • Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji;
 • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych;
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych;
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela;
 • Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury;
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych;
 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;
 • Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski;
 • Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu;
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością;
 • Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych);
 • Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania;
 • Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.