Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

LUTY 2020

KUBUSIE PUCHATKI

 

 • Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;
 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep);
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;
 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru;
 • Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne;
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości;
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania;
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie;
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych;
 • Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów;
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;
 • Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej;
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych;
 • Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi;
 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie;
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych;
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.

 

 

 

Kategoria: Praca w grupach