Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

 

                           Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  

                                 Grupa ,,Wiewiórki” czerwiec 2020 

 • Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.
 • Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec

  ludzi innych ras i kultur.

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.
 • Odczytywanie symboli na mapie i globusie.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.
 • Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów

 (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).

 • Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.
 • Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek
 • Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo,

 logicznie i gramatycznie).

 • Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.
 • Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego

 czytania.

 • Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad i nienarażania sie na niebezpieczeństwo podczas

 wakacji

 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku

 w różnych sytuacjach i miejscach.

 • Doskonalenie prawidłowych nawyków i odruchów w sytuacjach zagrożenia,
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.
 • Uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z kąpielisk oraz

 uwrażliwienie na skutki beztroskich i nierozważnych zabaw, jak również zachowań w

 wodzie .

 • Poznanie klimatu panującego w polskich górach; Poznanie zasad bezpiecznej turystyki

 górskiej;

 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku

  w różnych sytuacjach i miejscach.

 • Rozwijanie wyobraźni twórczej i spostrzegawczości
 • Rozwijanie precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi
 • Utrwalanie zdobytej wiedzy na na temat bezpieczeństwa.
 • Utrwalanie numerów telefonów alarmowych .