Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Grupa 6–latki
,,WIEWIÓRKI”
Założenia programowe na miesiąc
WRZESIEŃ 2020r.

Treści programowe:
1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas
2. W moim domu nie nudzi się nikomu
3. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
4. Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie
5. Kim będe jak dorosnę? Poznajemy wybrane zawody
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
Poznawanie i przypomnienie imion kolegów/koleżanek
Przypomnienie reguł i zasad regulujących współżycie w grupie
Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości;
Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);
Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.
Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy
społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań
wobec dorosłych (znajomych i obcych);
Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania
samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;
Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie,
wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz
w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;
Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;
Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;
Utrwalanie numerów telefonów alarmowych pogotowia, policji, straży pożarnej oraz ogólnego nr tel alarmowego 112
Uświadamianie dzieciom, że każdy zawód jest potrzebny i jest tak samo ważny;
Rozwijanie mowy dzieci, poszerzanie zasobu słownictwa o nazwy przedmiotów i czynności związanych z pracą policjanta,
lekarza i strażaka.