Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Wrzesień 2020

4,5 l „Domisie”

• Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z Kajtkiem (bohaterem „Książki pięciolatka”);

• Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola okazywanie troski, opiekuńczości;

• Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);

• Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;

• Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;

• Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);

• Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;

• Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;

Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;

• Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;

Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;

• Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

• Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);

• Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

• Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

• Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;

• Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

• Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.