Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

  Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej

  Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość

dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości.

 

 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

  Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego Łódzki Kurator Oświaty  Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego  Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola          Telewizja Aleksandrowski Kurier. Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska –nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

  Cele kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca) budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość, przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu), uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną, poznanie legend i baśni polskich, dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury, okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem, kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka „wiem kim jestem”, kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

  Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i 5 kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021

 • Międzynarodowy projekt czytelniczy „Magiczna moc bajek”

 • Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
  • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
  • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  • Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
  • Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
  • Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
  • Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
  • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
  • Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
  • Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.
  • Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
  • Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.
 • Ogólnopolski projekt ” Czyściochowe Przedszkole”

Czyściochowe Przedszkole to program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce,organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.

Wizja i cel programu

Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu.
Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny  „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Nasze Przedszkole bierze udział już w II edycji

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami  szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.       Cele szczegółowe:

 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 • promocja przedszkola,
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021

 • INNOWACJA PEDAGOGICZNA W NASZYM PRZEDSZKOLU OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY„IDŹ TY LEPIEJ KOZIOŁECZKU SZUKAĆ SWEGO PACANOWA”

  Głównym założeniem projektu „Idź ty lepiej Koziołeczku , szukać swego Pacanowa’ jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie

  Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.

  CELE:- wzmacnianie poczucia własnej wartości;- tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych;- kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości;- nawiązywanie pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym;- kształtowanie tolerancji wobec odmienności ;- ukazywanie wartości związanych z przeżywaniem pozytywnych emocji: radość, szczęście, zadowolenie, akceptacja, życzliwość, wzruszenie ;

  Cele operacyjne:

  – dziecko poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię i nazwisko autorów, główną postać, potrafi ją opisać , scharakteryzować- dowiaduje się o działaniu instytucji zajmujących się promowaniem twórczości dla dzieci ( Europejskie Centrum Bajki)- odnosi się do innych osób, rozumie ich odczucia, wspomnienia- potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć- bogaci słownictwo o wyrazy, które wyszły już z użycia, rozumie ich znaczenie- poznaje zawód kowala-potrafi opowiadać o swoich marzeniach, wypowiada się pełnymi zdaniami- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi: przyjaźń, radość, życzliwość, empatia- dostrzega , że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego

  Autorkami projektu, pomysłodawcami i osobami koordynującymi przedsięwzięcie są Agata Chmura , Anna Wdówka i Natalia Kopeć – nauczycielki Przedszkola Samorządowego „ Tęczowa Kraina „w Alwerni’

 • Ogólnopolska Akcja  Zdrowo   i Sportowo

  To akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy.Równocześnie akcja ma też pokazać nauczycielom, wychowawcom i opiekunom, że ćwiczyć można praktycznie zawsze i prawie wszędzie. Akcja jest też skierowana bezpośrednio do rodziców. Z całą mocą podkreślany jest fakt, że najlepszą i najskuteczniejszą metodą nauki dziecka, jest pokazanie mu dobrego, a w tym wypadku zdrowego i aktywnego, modelu. Tymi modelami, mają być otaczający i wychowujący dzieci dorośli. Zatem akcja zachęca do zmiany zachowań nie tylko dziecka, ale całej rodziny czy placówki edukacyjnej.

 • „Mamo, tato, wolę wodę!”

To jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

Kategoria: Akcje i programy