Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

LISTOPAD

GRUPA „WIEWIÓRKI”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką.
 • Budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody, kształtowanie pożądanych zachowań w kontaktach z nią oraz do jej poszanowania.
 • Wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych – wdrażanie do poszanowania symboli narodowych.
 • Budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny oraz szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do Europy.
 • Budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną.
 • Kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim.
 • Ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania.
 • Rozwijanie logicznego myślenia przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości.
 • Poznanie obrazu graficznego liczby 6,7,8.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8 (w przód i wspak) oraz posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8.
 • Przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów.
 • Dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania).
 • Kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar.
 • Doskonalenie syntezy i analizy słuchowo – wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania.
 • Zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „T”, „U”, „K”, „L”, „D”.
 • Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter oraz czytania globalnego.
 • Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
 • Wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdania.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 • Wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – wycinanie po liniach różnego kształtu.
 • Rozwijanie umiejętności budowania, montowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów wymagających trwałego łączenia.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad fair play podczas zabaw z elementem rywalizacji.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych oraz ćwiczeniach gimnastycznych.