Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
LUTY 2021
„KUBUSIE PUCHATKI”

– Kształtowanie sprawności w zakresie koordynacji słuchowo – ruchowo – wzrokowej.
– Rozwijanie umiejętności kreślenia znaków literopodobnych, symboli i nowo poznanych cyfr i liter.
– Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne.
– Wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania.
– Kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy sztuki.
– Wdrażanie do wyrażania siebie w indywidualny i oryginalny sposób.
– Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką.
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do takich sfer aktywności człowieka jak muzyka, ruch i plastyka.
– Budowanie systemu wartości dziecka – odwago, optymizmu, otwartości; wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw.
– Wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności.
– Rozwijanie zdolności do zgodnej współpracy w parach, zespołach i całą grupą.
– Doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu graficznego.
– Rozpoznawanie i nazywanie poznanych instrumentów.
– Kształtowanie zdolności do analizowania spostrzeżeń wzrokowych dotyczących wybranego obiektu; dostrzeganie niuansów kolorystycznych, zróżnicowanych kształtów.
– Poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych.
– Wdrażanie do eksperymentowania farbą podczas mieszania kolorów i ich nazywania.
– Stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci.
– Doskonalenie umiejętności wymiany zdań, argumentowania swoich wypowiedzi na miarę
– Poznanie obrazu graficznego liczby 10.
– Utrwalenie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 10 (na liczmanach) oraz posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10.
– Doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce znaków matematycznych „<”; „>”; „=”
– Wprowadzenie znaków „+” i „-‘’.
– Poznanie modeli monet, banknotów o niskich nominałach i znaczeniu pieniądza w życiu człowieka i w gospodarstwie domowym.
– Rozwijanie umiejętności zapisywania licz za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli.
– Zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „R”, „S”, „W”, „Z”.
– Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter.
– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych liter.
– Ćwiczenia w pisaniu poznanych liter po śladzie i z pamięci.
– Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji podanych za pomocą umownego kodu graficznego.

Tematyka miesiąca:

1.W krainie muzyki.
2.Wśród malarzy i rzeźbiarzy.
3.W teatrze.
4.Mali artyści to my!