Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 CZERWIEC 2021

„KUBUSIE PUCHATKI“

 1. Sporty letnie
 • wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi
 • kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym
 • wdrażanie do komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play
 • używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach
 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • przypomnienie i utrwalenie poznanych liter
 • zapoznanie z literą „ą”
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • kształtowanie umiejętności kodowania
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi
 1. Wyjątkowe smaki lata
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem
 • wdrażanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • kształtowanie umiejętności odreagowania napięć
 • wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności występowania przed publicznością
 • kształtowanie właściwej postawy wobec innych
 • wdrażanie do samodzielności i wykonywania prac porządkowych
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego – nazwy potraw
 • wdrażanie do zachować prozdrowotnych i higienicznych
 • kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie porównywania zbiorów
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • wzbogacanie słownictwa i wiedzy o świecie
 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych
 • rozwijanie wyobraźni twórczej
 1. Zwierzęta na wsi i w domu
 • wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała przez poprawne wykonywanie ćwiczeń
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych
 • ćwiczenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i konstrukcyjne
 • budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w pracach zespołowych
 • poznanie pracy rolnika
 • wdrażanie do uważnego słuchania i koncentracji uwagi
 • wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie
 • zapoznanie z literą „ę”
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • ćwiczenie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia i porównywania zbiorów
 • doskonalenie umiejętności dodawania
 • doskonalenie pamięci słuchowej
 1. Wkrótce wakacje!
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w zespołach
 • wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie
 • usprawnianie pracy analizatora słuchowego
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi na różne tematy
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej