Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

     Biedronki 3-4 latki

Czerwiec 2021r.

Z końca świata czy z za ściany, to przyjaciel nasz kochany
·        Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści
·        Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?
·         Bezpieczne wakacje 
·         Mamo, tato nadeszło lato !

Osiągnięcia:

wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody
kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)
wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej
wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie wiosną
kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej
rozbudzanie poczucia przynależności narodowej
kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
wdrażanie do uważnego słuchania
doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu
rozwijanie umiejętności liczenia
rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych i naśladowczych
wdrażanie do przestrzegania zasad fair play podczas zabaw z elementem rywalizacji
kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności
wdrażanie do poszanowania symboli narodowych
rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 (w przód i wspak)
doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań
doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na znakach graficznych i prostych wyrazach
doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych
rozwijanie umiejętności czytania globalnego – nazwy zawodów

doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania