Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze
4, 5 – latki „Biedronki”
Wrzesień 2021

 zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;
 poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom;
 poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie;
 nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych;
 poznawanie i organizowanie kącików tematycznych;
 poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy;
 poznawanie portretu jako dziedziny sztuki; poznanie zasad działania prostego aparatu fotograficznego;
 poznanie zawodów w otoczeniu dziecka – poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez
nich funkcji;
 poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak;
 nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku;
 rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi
ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
 kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;
 rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów
figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych;
 zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenki Planeta dzieci, tekstów powitanek i krótkich
rymowanek;
 rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania
się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i
znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych;
 rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym;
kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających
zdrowiu i życiu ludzi;
 poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia
rozmowy w celu wezwania pomocy;
 poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania
doświadczeń chemicznych itp.;
 kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw
plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych; poznanie układów figur
geometrycznych; utrwalenie nazw figur geometrycznych;
 kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.