Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

W GRUPIE 4, 5 – LATKÓW „BIEDRONKI”

GRUDZIEŃ 2021

4 – LATKI

 

–         poznanie nowej wartości „cierpliwość”,

–         rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym,

–         kształtowanie pozytywnych cech charakteru,

–         rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

–         wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw,

–         poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy,

–         doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

–         rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,

–         zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom,

–         poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych,

–         kształtowanie umiejętności spostrzegania,

–         nauka radzenia sobie z szybkim podejmowaniem decyzji,

–         poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki),

–         rozwijanie wrażliwości muzycznej,

–         rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej,

–         nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren),

–         poznanie sposobów ochrony przed zimnem,

–         wzbogacanie słownictwa związanego z częściami odzieży,

–         rozwijanie słuchu fonetycznego,

–         poszerzanie doświadczeń plastycznych,

–         zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,

–         poznawanie sytuacji, w których wymagana jest cierpliwość,

–         kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

–         rozwijanie cierpliwości,

–         poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę,

–         wzbogacanie słownika czynnego,

–         zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,

–         poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych,

–         kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy,

–         rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania,

–         wzmacnianie wiary we własne możliwości,

–         poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,

–         kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu,

–         rozwijanie tężyzny fizycznej,

–         wzmacnianie poczucia własnej wartości,

–         poznanie sposobu systematyzowania nabytych wiadomości w formie plakatów,

–         rozwijanie umiejętności budowania spójnej logicznie wypowiedzi na zadany temat,

–         rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,

–         poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,

–         rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego,

–         wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,

–         rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

–         budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach,

–         wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,

 

5 – LATKI
·         wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca;

·         poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

·         nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

·         poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

·         kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

·         posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

·         kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5; operowanie liczebnikami porządkowymi;

·         kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

·         kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

·         rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

·         rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

·         rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

·         rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

·         zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

·         rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

·         rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

·         kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

·         kształtowanie myślenia logicznego w zabawach

wymagających kodowania i dekodowania informacji.

·         poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło,

·         rozwijanie percepcji słuchowej,

·         rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,

·         poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym,

·         kształtowanie postawy życzliwości,

·         rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków,

·         ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca,

·         poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

·         wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań,

·         poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia,