Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

W GRUPIE 4, 5 – LATKÓW „BIEDRONKI”

STYCZEŃ 2022

4 – LATKI

 

–         rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,

–         nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,

–         poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),

–         rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,

–         rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

–         wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego,

–         wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,

–         poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,

–         rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,

–         rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,

–         rozwijanie sprawności fizycznej,

–         przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi,

–         poszerzanie doświadczeń plastycznych,

–         nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania,

–         zachęcanie do zgodnej współpracy,

–         kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

–         kształtowanie pozytywnych cech charakteru,

–         uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,

–         rozwijanie mowy komunikatywnej,

–         rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

–         budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,

–         poznanie pojęcia „para”,

–         rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

–         rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,

–         budowanie wiary we własne siły,

–         zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,

–         poznanie zastosowania kalendarza,

–         rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,

–         rozwijanie motoryki małej,

–         zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,

–         poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości,

–         nabywanie umiejętności formułowania wniosków,

–         wdrażanie do dbania o własne zdrowie,

–         rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

–         doskonalenie umiejętności przeliczania,

–         stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,

–         zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,

–         poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych,

–         rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej,

–         rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej,

–         poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,

–         kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,

–         rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

–         zachęcanie do aktywności ruchowej,

–         poznanie składowych piramidy zdrowia,

 

 

5 – LATKI
·         wprowadzenie pojęć: szacunek wobec starszych, sprawność fizyczna;

·         poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

·         nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

·         poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

·         kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

·         posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

·         kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6; operowanie liczebnikami porządkowymi;

·         kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

·         kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

·         rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

·         rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

·         rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

·         rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

·         zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

·         rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

·         rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

·         kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

·         kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.