Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

 
  1. Podstawą prawną działalności przedszkola jest organ prowadzący Gmina Dąbrowa Górnicza
  2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach
  3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu,od poniedziałku do piątku, w godzinach 5:30- 16:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej
  4. W godzinach 8:30- 13:30 przedszkole świadczy bezpłatne usługi w zakresie nauczania, wychowania i opieki
  5. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący
  6. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz według programu wychowania przedszkolnego wybranego przez Radę Pedagogiczną i dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola na podstawie odrębnych przepisów