Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Informujemy Rodziców, których dzieci zostały zakwalifikowane  do przedszkola, że Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli  korzystania z usług tej placówki w terminie od 15.05 do 19.05.2017 r do godz.15.00, Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne                                       z rezygnacją miejsca w placówce.

Poniżej druk potwierdzenia woli :

wzor_potwierdzenia_woli_przyjecia2017pdf

Rekrutacja uzupełniającą 

Informujemy Rodziców, że rekrutacja uzupełniająca odbędzie się od dnia 26.05.17 r. od godz. 9.00 do 02.06.2017 r. do godz. 15.00

 

 

Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

będzie trwał od godz. 9 00 dnia 18.04.2017 r. do godz. 15 00 dnia 28.04.2017 r. 

Strona naboru: www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

Drodzy Rodzice! Listy z dziećmi zakwalifikowanymi do Przedszkola zostaną opublikowane 15.05.2017 roku.

 

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza na rok szkolny 2017/2018

 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w Dąbrowie Górniczej zostanie przeprowadzona w dniach od 18 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę.

Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Zapisywanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy

 1. Rodzice, zapisując dziecko zamieszkałe na terenie Dąbrowy Górniczej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają
  w formie elektronicznej wniosek i po podpisaniu składają go tylko w jednej placówce, tzw. pierwszego wyboru (wskazana w karcie jako pierwsza) wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana. W przypadku braku możliwości dostępu do Internetu, należy zgłosić się do przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru, pobrać wniosek w wersji papierowej i tam wraz dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu.
 2. Niezłożenie karty zgłoszenia w terminie do 28 kwietnia 2017 r. spowoduje, że dziecko nie będzie uczestniczyło w rekrutacji.
 3. W chwili rozpoczęcia rekrutacji, formularz zgłoszenia, oprócz z podanego linku www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl do strony internetowej, można będzie pobrać również w każdym przedszkolu/szkole podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
 4. Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie
  postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 • a) wielodzietność rodziny kandydata,
 • b) niepełnosprawność kandydata,
 • c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny
  w szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria określone
  przez organ prowadzący – Uchwała Nr XXV/547/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, przyznania kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów:

 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów  

Dokument niezbędny do potwierdzenia

kryterium

1. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym 16 pkt  

 

oświadczenie na
Wniosku o

przyjęcie do przedszkola

2. Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja
w przedszkolu pierwszego wyboru, dla którego organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Górnicza
8 pkt  

 

oświadczenie na
Wniosku o

przyjęcie do przedszkola

3. Rodzeństwo kandydata aplikujące
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola
4 pkt  

oświadczenie na
Wniosku o

przyjęcie do przedszkola

4. Rodzina kandydata korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(z wyjątkiem świadczeń jednorazowych)
2 pkt  

oświadczenie na
Wniosku o

przyjęcie do przedszkola

5. Korzystanie przez kandydata ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 157) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja
1 pkt  

 

 

oświadczenie na
Wniosku o

przyjęcie do przedszkola

 

 1. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1, 4, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w terminie od 18.04.2017 r. do 8.05.2017 r.

Przez korzystanie rodziny kandydata z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(z wyjątkiem świadczeń jednorazowych) należy rozumieć korzystanie z:

 • świadczenia pieniężnego przyznanego na mocy ustaw:

– pomocy osobom uprawnionym do alimentów

– świadczeń rodzinnych

– o systemie oświaty (stypendium szkolne)

– o pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy)

– o pieczy zastępczej

 • świadczenia niepieniężnego:

– praca socjalna

– pomoc psychologiczna

– pomoc asystenta rodziny.

 

 1. Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 59), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia  w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożeni fałszywego oświadczenia”.
 2. Sposób dokumentowania informacji zawartych we Wniosku Rekrutacyjnym:

-dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,

-dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

-dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata,

-dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

-dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

-dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Zaznaczenie odpowiedzi TAK w przypadku spełniania kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

-rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny  opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym,

-rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na  prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru, dla którego organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Górnicza,

-rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola,

-rodzina kandydata korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem świadczeń jednorazowych),

-kandydat zgłoszony do przedszkola na pobyt dłuższy niż 8 godzin dziennie,

-korzystanie przez kandydata ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodniez ustawą  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja  jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

 1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 15 maja 2017 r. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.
 2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego/  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 15 maja do 19 maja 2017 r. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 3. 23 maja 2017 r. zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.
 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych, rodzic lub opiekun prawny dziecka nieprzyjętego w naborze do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/ oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku, o którym mowa w pkt 12.
 6. Rodzic lub opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 8. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.
 9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/szkoła podstawowa   z oddziałami przedszkolnymi nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2017 r.
 1. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji:

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni zgłosić się wraz z orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną do Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi lub do Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych.

 

 

PIERWSZE KROKI Z 14-STKĄ !!!

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dzieci chętnych poznać  Nasze Przedszkole  na dni otwarte.

Celem spotkania jest integracja dzieci  i rodziców  z przedszkolem. 24.04.2017 rok (poniedziałek)  godz. 10.00-11.30– DNI OTWARTE !!!!!!!!!!

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą Prezentacją: